Методична робота

Print Friendly, PDF & Email

Корилюк Іван Михайлович - завідувач навчально-методичним кабінетом

Одним із завдань методичної роботи на сучасному етапі є ак­тивізація творчих здібностей викладачів. Творчий характер закла­дений у самій суті професії педагога, але динамізм навчально-виховного процесу вимагає оптимального рішення в кожному конкретному випадку. До творчості спонукає викладача й сьогоднішній студент — розвинена й нестандартна осо­бистість, вимоглива до свого наставника. Отже, нині необхідно формувати тип викладача-новатора, справжнього фахівця.

В.Сухомлинський говорив: «Одним з найслабкіших місць підго­товки майбутнього педагога є те, що йому дають знання основ наук, тобто знання предмета, який він викладатиме, і майже не дають знань про те, як виховувати, як учити школярів бути людьми».

І тому біль­шість викладачів і науковців у цілому світі погоджуються з тим, що слід переходити від «передавання знань» до «навчання жити».

Успіх навчально-виховного процесу залежить від того, чи відмо­виться педагог від стереотипів минулих часів, чи готовий він засно­вувати стосунки із студентами на принципах гуманізму. Дійсність вима­гає позбутися звичних установок, шукати нові форми спілкування як із студентами, так і з їхніми родинами.

Допомогти викладачу відмовитися від стереотипів минулого повинні саме працівники методкабінету. 

Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу інноваційними підходами до навчання, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • сприяти розвитку комплексної здатності викладача до адекватного сприйняття, осмислення й розуміння креативності студента, здатність помітити обдарованого студента та забезпечити йому необхідну психолого-педагогічну підтримку.
 • створити умови для підвищення професійного рівня педагогів (відповідно до діагностики та кваліфікації) і рівня інформаційної ком­петенції;
 • забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, ін­терактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах струк­тури педагогічного процесу;
 • сприяти науково-дослідницькій діяльності педагогів, вивчати та популяризувати досвід творчих педагогів закладу, знайомити викладачів із здобутками педагогів у межах області, України.

Координатором методичної роботи коледжу є заступник директора з навчальної роботи Купченко Сергій Михайлович, завідувач навчально-методичним кабінетом Корилюк Іван Михайлович та методист Кононенко Іван Володимирович.

Центрами навчально-методичної роботи в коледжі є:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • навчально-методичний кабінет;
 • циклові комісії;
 • методичне об’єднання кураторів.
 • теоретичні та практичні семінари.
 • школа молодого педагога.

У коледжі функціонує методичний кабінет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів.

Окремий розділ методичного кабінету складають навчально-методичні розробки, підготовлені викладачами коледжу як виставкові матеріали.

Підібрано матеріали для організації перепідготовки та атестації викладачів.

До індивідуальних форм методичної роботи належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам коледжу, яка включає:

 • системне вивчення та аналіз роботи викладачів, кураторів;
 • надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позааудиторних заходів;
 • проведення відкритих занять;
 • проведення індивідуальних консультацій;
 • надання допомоги викладачам у розробці навчальної документації, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших методичних засобів навчання;
 • виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників;
 • надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, у проведенні майстер-класів, запровадженні у навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій тощо.

З метою підвищення якості навчально-виховного процесу започатковано роботу Школи молодого педагога, проводяться семінари, тематичні лекції, круглі столи. Згідно Положення про наставництво за молодими викладачами закріплені досвідчені наставники з найбільш підготовлених викладачів, які володіють високим рівнем професійної підготовки.

Контроль за здійсненням методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:

 • заслуховування питань методичної роботи на педраді, засіданні адміністративної, методичної ради;
 • заслуховування звітів голів циклових комісій;
 • звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу.
 • заслуховування творчих звітів педагогічних працівників під час атестації.

Щоб вирішити завдання підготовки в нових умовах викладача, який би творчо впроваджував ідеї інтерактивного, особистісно орі­єнтованого навчання,  методичний кабінет постійно шукає сучасні форми і методи роботи.