Циклова комісія обліково-економічних дисциплін є випусковою для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» і 073 «Менеджмент».

Головна мета роботи комісії полягає у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних адаптуватись у нових соціально-економічних умовах та вирішувати питання господарювання при різних формах власності.

Цикловою комісією успішно запроваджується комплекс новацій, націлених на вдосконалення навчального процесу, підвищення якості викладання, запровадження компетентісного підходу до навчального процесу, його індивідуалізацію й активізацію самостійної роботи студентів.

Очолює циклову комісію  спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Рудик Вікторія Сергіївна.