Члени циклової комісії працюють над удосконаленням педагогічної майстерності, проходять підвищення кваліфікації на кафедрах ПДАУ та НУБіП України, займаються науково-дослідною роботою, беруть участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, майстер-класах, тематичних виставках НМЦ.

Беручи до уваги сучасні вимоги ринку праці, викладачі циклової комісії намагаються максимально наблизити навчальні заняття з фахових дисциплін до виробництва шляхом співпраці з провідними установами.

Сучасній економічній галузі потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії обліково-економічних дисциплін – акумулювати всі нововведення, вивчати їх, порівнювати і доносити їх до здобувачів передвищої освіти.

Постійно ведеться пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але й позаудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності і виховання громадянської позиції. Викладачі циклової комісії проводять відкриті заняття, виховні заходи, конкурси, круглі столи, студентські науково-практичні конференції, студентські форуми, цікаві зустрічі, предметні олімпіади, квести тощо.

Практична підготовка студентів обліково-економічного напряму є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь у сфері обліку, фінансів та менеджменту. Завдяки значному практичному досвіду викладачі комісії допомагають студентам в оволодінні сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формуванні професійних умінь і навичок, вихованні потреби систематичного поновлення багажу знань.

Одним з найважливіших засобів формування висококваліфікованого спеціаліста є науково-дослідна робота студентів. Вона передбачає участь у проведенні досліджень, роботу в науково-практичних конференціях, написанні статей, тез, доповідей, інших публікацій.

Для реалізації позанавчальної роботи із студентами, члени циклової комісії проводять низку заходів щодо виховання всебічно розвиненої особистості, змістом якої є патріотичне, моральне, естетичне виховання; виховання самостійності, толерантності, культури поведінки, поважного ставлення до праці, зацікавленості у навчанні.

Викладачі комісії регулярно приймають активну участь у майстер-класах ДУ “НМЦ вищої та фахової перед вищої освіти” , а також конкурсі професійної майстерності педагогічних працівників «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР». Останніми роками було створено підручник, електронні посібники різних напрямів і форм, відеофільми, практикуми, робочі зошити, а також тестові програми для визначення та корекції знань студентів.

Викладачі циклової комісії регулярно стають призерами та переможцями конкурсу, їх роботи щорічно вносяться до каталогу кращих робіт. Так, в 2021 році викладачі циклової комісії Ящевська О. М. та Гаркава Л. О. здобули перший для коледжу «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР», зокрема, за розробку та впровадження онлайн-посібника із навчальної дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах».

Згідно вимог сьогодення щодо вседоступності освіти для потреб студентів та викладачів створено навчально-методичний портал циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах, обіймаючи посади: головного бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін – це згуртований ефективно-працюючий колектив, який шляхом упровадження сучасних інноваційно-інформаційних технологій навчання, забезпечує висококваліфіковану підготовку спеціалістів з дисциплін циклу, що є основою для здобуття знань та професійного становлення студентів, успішної самореалізації в сучасних ринкових умовах.

Електронна бібліотека циклової комісії