You are currently viewing Відбувся захист курсових проєктів здобувачів освіти ОПП «Землевпорядкування»
  • Запис опубліковано:24.05.2024

Курсове проєктування є завершальним етапом вивчення  дисципліни «Землевпорядне проєктування», воно передбачає систематизацію і закріплення знань з цієї дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих та екологічних завдань при розробці проєктів землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування вгідь, а також розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження і підбір оптимальних проєктних рішень відповідно до поставленого завдання.

Розробка курсового проєкту характеризує рівень загальної підготовки здобувачів освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій ОПП «Землевпорядкування» та ступінь засвоєння ними теоретичної і практичної частини дисципліни та виявляє їх здатність до самостійної роботи.

В процесі проєктування, при розробці конкретних завдань курсового проєкту, здобувачі освіти набули навички, які вони продемонстрували під час захисту своїх проєктів.

Захист відбувся у відкритому форматі. Здобувачі освіти мали змогу продемонструвати свої проєктні рішення та обґрунтувати, чому саме цей варіант проєкту вони вважають за оптимальний, підкріпивши свої твердження необхідними розрахунками.

На захисті були присутні викладачі Стріла Г.П, Матвієнко О.В., Гладка Л.О. та Соколова В.В.

Публікацію підготувала Валентина Соколова

Залишити відповідь