You are currently viewing Захист курсових робіт зі спеціальності 073 Менеджмент (ОПП «Організація виробництва») з дисципліни «Маркетинг»
  • Запис опубліковано:03.06.2024

Курсова робота виконується здобувачами освіти після оволодіння ними базовими теоретичними курсами за програмою фахового молодшого бакалавра та є продовженням навчального процесу.

У роботі студент повинен логічно викласти особисті погляди з обраної тематики, зробити обґрунтовані висновки і сформулювати конкретні пропозиції. Курсова робота є самостійним науковим дослідженням здобувача освіти.

Теми курсових робіт формулюються згідно сучасних вимог та затверджуються засіданням циклової комісії. Навчальним планом спеціальності 073 Менеджмент (ОПП «Організація виробництва») з дисципліни «Маркетинг» у VI семестрі передбачено написання курсової роботи.

03 червня 2024 року відбувся захист курсових робіт третьокурсниками економічного відділення. Курсові роботи студенти захищали перед комісією на відкритому засіданні. До складу комісії увійшли: голова циклової комісії обліково-економічних дисциплін Вікторія Рудик, завідувач економічного відділення Лілія Гладка, методист Лариса Гаркава, викладач дисципліни «Маркетинг» Олександр Матвієнко.

Кожен здобувач освіти підготував до захисту доповідь та ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, графіків, що відображають результати дослідження, основні висновки, узагальнення та пропозиції, що містяться у курсовій роботі.

Здобувачі освіти групи 31м під час захисту курсових робіт показали належний рівень засвоєння знань та продемонстрували вміння систематизувати теоретичні положення науки, що висвітленні у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених; користуватися науковим категоріально-понятійним апаратом; використовувати статистичну інформацію, матеріали бухгалтерської та фінансової звітності, аналітичні звіти підприємств; застосовувати сучасні методи та моделі аналізу правових та економічних явищ і процесів в умовах євроінтеграційного курсу розвитку держави.

Публікацію підготував Олександр Матвієнко

Залишити відповідь